Skip to content

Hledám oddíl

Co je to skautský oddíl?

15

Skautské oddíly jsou vlastně takové kroužky, které nabízí dětem různých věkových kategorií program nejenom na jedno odpoledne v týdnu, ale často se děti mohou zúčastnit výletů a výprav o víkendech, letního tábora o prázdninách apod. Na rozdíl od pěveckého sboru, mažoretek nebo fotbalu se děti neučí jednu specifickou činnost, o to těžší někdy bývá vyjádřit, co se vlastně ve skautu dělá. Hry, táboření, rukodělné činnosti, sportovní zápolení, poznávání přírody, výpravy, práce s mapou nebo GPS, lanové aktivity, tábornické dovednosti a mnoho dalšího. Děti se sdružují v zhruba šestičlenných skupinách, kde je kladen důraz na přátelské vazby mezi dětmi i s vedoucími, učení hrou a nápodobou, vztah k přírodě, individuální přístup i týmovou spolupráci.

Skauting je tedy tak trochu jiný kroužek.

Vedoucími ve skautských oddílech jsou dobrovolníci, kteří se jí věnují ve svém volném čase a často na vlastní náklady. Právě dobrovolníci jsou však jednou ze záruk, že činnost, které se takto věnují, dělají z opravdového zájmu a pečlivě. Rok 2011 byl vyhlášen jako Evropský rok dobrovolnictví na počest právě těch, kteří nezištně věnují svůj volný čas ku prospěchu ostatních, aniž by za to očekávali přímou odměnu. Odměna tu ovšem je, a to v podobě spokojených lidí a dětí, zážitků a zkušeností, kamarádů a vlastního pocitu spokojenosti nad dobře odvedenou prací. Ne každý ovšem dokáže, může a je ochotný věnovat svůj čas a energii jenom za cenu dobrého pocitu. Proto věříme, že instituce, které mají prostředky na podporu ostatních, si toto uvědomují a záleží jim na tom, aby těchto lidí když ne přibývalo, tak alespoň vytrvali.

Jak to chodí ve skautu?

Skautské středisko zaštiťuje činnost jednotlivých výchovných složek – oddílů. Středisko je základní organizační jednotkou a zajišťuje potřebné zázemí pro výchovnou činnost po stránce hospodářské. Jednotlivé oddíly se potom věnují konkrétní práci s dětmi, uvnitř oddílu se plánují akce a program pro děti i nad rámec pravidelných schůzek.

Každý oddíl se potom skládá z družin – skupin asi 6-8 dětí zhruba stejného věku (a často i pohlaví), které se společně schází na každotýdenních schůzkách.

V našem středisku působí tři dětské oddíly:

  1. oddíl Zlatěnky - pro děvčata od 5 let
  2. oddíl Jitřenka - pro chlapce a děvčata od 5 let
  3. oddíl skautů - pro chlapce od 6 let

Družiny se schází na schůzkách jednou týdně. Skautský rok se odvíjí od školního roku, začíná se v září a končí se obvykle letním táborem (v našem středisku obvykle na začátku července). Ideální doba pro příchod nováčka do oddílu je tedy září, po dohodě s vedoucími jsou však děti vítány kdykoli během roku.

Na běžnou schůzku by dítě mělo chodit ve sportovním oblečení vhodném do přírody, které si případně může ušpinit. Počítejte s tím, že zejména v zimě může být v klubovnách spíše chladněji, nevytápí se celý den, ale pouze po dobu schůzky. S sebou by si dítě mělo nosit zápisníček, psací potřeby a pití, další upřesní jednotliví vedoucí dle zvyklostí družiny či oddílu.

Členské poplatky se platí na začátku školního roku (tj. v průběhu měsíce září převodem na účet střediska) a vztahují se na každého člena (děti i vedoucí). Výši poplatku určuje středisko (proto se mohou lišit mezi jednotlivými středisky a městy), pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 1 000 Kč. Tato částka zahrnuje mj. pojištění dětí na schůzkách i každé akci a klubový časopis (dvouměsíčník pro danou věkovou kategorii, který chodí každému domů).

Vyplněním přihlášky do skautského oddílu se dítě stává členem největší dětské organizace v České republice. Junák – český skaut, z.s. je také členem mezinárodních organizací skautů (WOSM) i skautek (WAGGGS).